Grįžti

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Socialinio pedagogo ar psichologo pagalba
Rašykite ir laukite atsakymų - senamiescio.psichologas@gmail.com


Psichologė AGNĖ GRUŠAUSKAITĖ

 

Darbo vieta: 216 kab.
 

Darbo laikas: antradienis, trečiadienis nuo 8 iki 13 val.

1. Vertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

2. Konsultuoja mokinius dėl įvairių psichologinių, santykių, mokymosi problemų ir padeda jas spręsti savo kompetencijos ribose. 

3. Konsultuoja moksleivių tėvus ir mokytojus, siekiant kurti kuo tinkamesnę aplinką vaiko psichologinei gerovei ir raidai. 

4. Esant poreikiui, teikia ilgalaikę ar nuolatinę psichologinę pagalbą moksleiviams individualiai ar grupėse.

5. Inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

6. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

7. Psichologiškai šviečia moksleivius, tėvus, pedagogus.

9. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, atsakingomis už vaiko gerovę,  teikiančiomis  psichologinę  pagalbą vaikui ir šeimai. 

10. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusios su šių mokinių ugdymu ir gerove, įstatymų bei profesinės etikos procedūrų numatyta tvarka. 


Socialinė pedagogė   IRINA KRYNKINA

Darbo vieta:
118 kab.

Darbo laikas: 
kiekvieną dieną  8.00-15.00

1. Individualiai dirba su asmeniu – mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas, lankosi namuose.

3. Tvarko vaikų iki 16 metų nelankančių mokyklos apskaitą. Duomenis kas mėnesį pateikia Vaiko teisių apsaugos tarnybai bei savivaldybės Švietimo skyriui. Kartu su klasių auklėtojais ir mokyklos administracija įgyvendina priemones mokinių lankomumui gerinti.

4. Dalyvauja mokyklos narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos darbo grupės pasitarimuose, mokymuose, yra šios komisijos narys. Kartu su prevencine darbo grupe mokyklos bendruomenėje aptaria iškilusius darbo sunkumus, inicijuoja bei kuria veiklos planus minėtoms problemoms mokykloje spręsti.

5. Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas.

6. Inicijuoja, organizuoja įgyjant ir kuriant socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą.

7. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai.

8. Įvertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus mokyklos administracijai, mokytojams, klasių auklėtojams, teisėtiems mokinio atstovams jiems spręsti, pasirinkus efektyvius darbo metodus.

9. Planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą.

10.  Atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų.

11.  Konsultuojasi su mokyklos personalu ir prireikus siunčia mokinius kitų specialistų konsultacijai.

12.  Vykdo  nemokamo mokinių maitinimo priežiūrą ir kontrolę.


Logopedė DAIVA MAURICIENĖ

Darbo vieta: 208 kab.

Darbo laikas: Pirmadienis 12.00 – 14.20 val.;

                             Antradienis 12.00 – 14.20 val.; 

                              Trečiadienis 12.00 – 14.20 val.;

                              Ketvirtadienis 12.00 – 14.20 val.; 

                              Penktadienis 12.00 – 14.10 val..

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
  
Logopedo funkcijos mokykloje:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;

  • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą (logopedo), suderina jį su mokyklą aptarnaujančia ŠPT ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai;
   • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius bei galimybes ir juos taiko;
   • veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas, kurių metu padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įveikti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams klausimais;
   • padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
   • specialiosios pedagoginės pagalbos (logopedo) teikimo procese rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;
   • konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
   • atsako už korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe logopedijos naujoves.


Specialusis pedagogas  ROLANDAS GRENCEVIČIUS 
 

Darbo vieta:  215 kab.
 

Darbo laikas:
Kiekvieną dieną
 

  1. DARBAS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ

    Pagrindinė darbo forma – individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos.

   1.1  Specialiųjų poreikių mokinių pažinimas, jų reikmių įvertinimas, realių žinių,
          mokėjimo lygio nustatymas.

   1.2  Individualių , pogrupinių ir grupinių pratybų vedimas, kurių tikslas – padėti
          įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei korekcinis darbas su 
          šiais mokiniais, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

   1.3  Kaupti medžiagą apie mokinių pasiekimų bei įgūdžių lygį.

   1.4  Esant reikalui, dalyvavimas pamokose, padedant mokiniui įsitraukti į bendrą
          veiklą. 

   2. DARBAS SU MOKYTOJAIS, UGDANČIAIS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIUS

   2.1 Bendrųjų mokymo programų modifikavimo bei adaptavimo būdų aptarimas,
         akcentuojant sutrikusių funkcijų ugdymą.

   2.2 Individualaus darbo krypčių derinimas.

   2.3 Mokinių sutrikimų aptarimas, numatant gaires jų šalinimui.

   2.4.  Mokytojų informavimas apie mokinių pasiektus rezultatus.

   2.5.  Esant reikalui, kartu su mokytojais dalyvauti vaiko tyrime PPT. 

   3. DARBAS SU TĖVAIS

   3.1.  Informavimas apie vaiko galimybes, realių žinių lygį, pasiekimus bei
          nesėkmes.

   3.2.  Individualių konsultacijų teikimas.

   3.3.  Darbui su vaiku namuose tinkamiausių ugdymo metodų ir būdų derinimas.

   3.4.  Pasitarimai dėl vaiko ugdymo programų sudarymo. 

   4. KITOS DARBO KRYPTYS

   4.1.  Dalyvavimas mokyklos spec. ugdymo komisijos darbe.

   4.2.  Vaizdinių priemonių, didaktinės medžiagos rinkimas.

   4.3.  Žinių gilinimas bei tobulinimas, dalyvaujant seminaruose, konferencijose ir kt.

   4.4.  Domėjimasis nauja metodine literatūra.

   PASTABOS

   - Su sutrikusio intelekto mokiniais dirbama derinant spec. ir  bendrojo lavinimo
     mokyklai skirtais vadovėliais.

   - Su mokiniais, turinčiais specifinių pažinimo sutrikimų, dirbama naudojant
     bendrojo lavinimo mokyklai skirtus vadovėlius.

   - Disleksijai ir disgrafijai šalinti vadovaujamasi programomis, kurios yra pateiktos
     E. Jakimavičienės knygoje „Pradinių klasių mokinių rašymo sutrikimų šalinimas“.

   - Atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus, kai kurie darbai gali būti praleisti ar
     jiems gali būti skiriama nevienodai laiko.

   - Kartu lavinamos  įvairios suvokimų rūšys: girdimasis, erdvinis, laiko, regimasis ir
     kitos.


Sveikatos priežiūros specialistė  VIRGINIJA PAKULNIENĖ
 

Darbo vieta:    216 kab.
 

Darbo laikas: 
antradienis, penktadienis 7,30 - 16,44 val. Pietų pertrauka 12,30 - 13,00 val.

   1.  Informacijos apie kasmetinius sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas,
        informacijos apibendrinimas.

   1.1 Pranešimai mokyklos (atskirų klasių) vadovams apie mokinių sveikatą.

   1.2 Dienynų užpildymas skiltyje „žinios apie mokinių sveikatą“.

   1.3 Duomenų pateikimas visuomenės sveikatos centrams.

   2.  Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo
        grupes.

   2.1 Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus.

   2.2 Stebi kūno kultūros pamokas, dalyvauja sporto renginiuose.

   2.3 Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.

   3.  Mokyklos aplinkos atitiktis visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų
        reikalavimams vertinimas.

   3.1 Vertina mokyklos patalpų valymo kokybę.

   3.2 Vertino mokyklos aplinką (patalpų apšvietimas, mikroklimato režimas, suolų
         būklė, ugdymo patalpų, stadionų būklė).

   4.  Užtikrina traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

   5.  Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

   5.1 Sudaro sąrašus vaikų, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas.

   5.2 Organizuoja diskusijas „Sveikas ir nesveikas maistas“.

   6. Mokyklos sveikos gyvensenos projektų, programų, viktorinų organizavimas ir
      dalyvavimas juose.

  7. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

  7.1 Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos
        įgūdžių formavimas (mokiniams, tėvams, mokytojams).

  8. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas)
      paplitimo nustatymas.

  8.1  Registruoja rizikos veiksnių paplitimą (padidėjusio antsvorio, kraujospūdžio ir
         kt.).

  8.2  Moko mokinius, mokytojus optimaliai gyventi , sergant tam tikromis ligomis
         (alergijomis, astma, diabetu, epilepsija).

  9.    Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

  9.1  Esant reikalui informuoti mokinius ir juos nukreipti pas gydytoją dėl
         vakcinacijos.

  9.2  Skleisti informaciją apie gripo profilaktinius skiepijimus.

10.    Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.  

 

Sodų g. 7, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav., LT-20129, Telefonas, faksas: (8 340) 63569, 63652.
El. pašto adresas:
El. pašto adresas: rastine@senamiestis.ukmerge.lm.lt , Viešoji įstaiga. Įstaigos kodas 190341810.