Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą: 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai

Viešųjų pirkimų įstatymas

Finansų kontrolės taisyklės 2018-12-21 Nr. 237V1

Bendrieji kalbos reikalavimai progimnazijoje

Dėl Mokesčio už ikimok. ir priešmok. ugdymą tvarkos

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.